ORBITA
AMATORSKA RADIOKOMUNIKACJA SATELITARNA

AUTOR - SP9GKM
SAT-LOG SP9GKM AMSAT Historia Parametry orbit Co nad głową lata? Jak zacząć? Dyplomy Linki VADEMECUM ARISS Aktualności SP na orbitach Eksperyment CIEŃ Powrót

Dyplomy

Dla tych, którzy zechcą mieć potwierdzenie osiągnięć w łączności satelitarnej, wydawane są dyplomy, z których kilka prezentuję poniżej:


DYPLOMY WYDAWANE PRZEZ AMSAT

Satellite Communicators' Club

Satellite Communicators'Club

Przyznaje się go za nawiązanie pierwszego kontaktu poprzez dowolny z satelitów.


Oscar Satellite Communications Achievment Award

Oscar Satellite Communications Achievment Award

Przyznaje się go za nawiązanie łączności z 20 krajami DXCC, poprzez dowolny z istniejących obecnie (lub uprzednio) satelitów.


Oscar Sexagesimal Award

Oscar Sexagesimal Award

Przyznaje się go za nawiązanie łączności z 60 krajami DXCC, poprzez dowolny z istniejących obecnie (lub uprzednio) satelitów.


Oscar Century Award

Oscar Century Award

Przyznaje się go za nawiązanie łączności z 100 krajami DXCC, poprzez dowolny z istniejących obecnie (lub uprzednio) satelitów.


South Africa AMSAT Satellite Communication Achievment Award

South Africa AMSAT Satellite Communication Achievment Award

Przyznaje się go za nawiązanie 25 łączności poprzez satelity AO-7, FO-20/29, AO-21, AO-27, RS-10/12/13/15, UO-14, AO-49, SO-50, AO-51 oraz przyszłe satelity niskoorbitalne.


W4AMI Satellite Operator Achievment Award

Przyznawany jest za nawiązanie 1000 łączności via OSCAR-6 lub późniejsze satelity. Za każde następne 1000 łączności są nalepki. Należy wysłać kopię logu (niżej dyplom za 3000 QSO).

W4AMI Satellite Operator Achievment Award

Za 5000 QSO, specjalny certyfikat:

W4AMI Satellite Operator Achievment Award


Dyplom Satellite Communicators' Club kosztuje 1$ dla członków AMSAT i 2$ dla nie będących członkami tej organizacji. Nie wymaga przesyłania kopii kart QSL; należy dołączyć opłatę za przesyłkę zwrotną. Pozostałe dyplomy kosztują 5$ dla członków AMSAT i 10$ dla nie będących członkami. Zgłoszenie, kopie lub skany kart QSL potwierdzających łączności (front i tył) oraz opłatę za przesyłkę zwrotną, należy przesłać, pod adresem:

AMSAT-NA Awards Manager
Bruce Paige, KK5DO
P.O. Box 310
Alief, TX 77411-0310
kk5do@amsat.org


DYPLOMY WYDAWANE PRZEZ ARRL

VHF UHF Century Club

VHF UHF Century Club

Przyznawany jest za nawiązanie łączności via satelity z 100 różnymi kwadratami. Za każde 25 nowych kwadratów przewidziano nalepki.


Worked All States

Przyznawany jest za nawiązanie łączności z 50 stanami USA.


Worked All Continents

Przyznawany jest za nawiązanie łączności z wszystkimi kontynentami


DX Century Club

Przyznawany jest za nawiązanie potwierdzonych łączności satelitarnych z 100 różnymi krajami DXCC.


Bliższe informacje na temat zgłoszenia i opłat za powyższe dyplomy można uzyskać pod adresem http://www.arrl.org


INNE DYPLOMY

ISS Achievment Award

ISS Achievment Award

Jest to pierwszy dyplom wydawany za osiągnięcia w łącznościach ze stacją kosmiczną "ALFA". Przyznawany jest w czterech kategoriach:

 • VOICE (dla dwustronnych łączności głosowych z załogą)
 • PACKET (za pomyślne przesłanie lub odczytanie wiadomości PMS lub używając digipeatera RS0ISS)
 • RPT (za łączność poprzez repeater)
 • SWL (za nasłuch ISS: Voice i/lub PACKET)

Inne kategorie, np. SSTV, będą dodane gdy powstaną do tego możliwości na ISS. Uznawane będą łączności przeprowadzone po 2 listopada 2000 r. Dyplom jest dostępny dla wszystkich radioamatorów i nasłuchowców na całym świecie. Koszt dyplomu - 10 dolarów lub euro. Nalepki uaktualniające poszczególne kategorie - 3 dolary lub euro. Obecnie akceptowana jest jedynie gotówka.

Szczegóły można uzyskać pod adresem: www.issfanclub.com

Zgłoszenia do dyplomu lub po nalepki aktualizacyjne należy wysyłać pod adresem:


Claudio Ariotti, IK1SLD
Viale O. Marchino 6/a
15033 Casale Monferrato (AL)
ITALY


KOSMOS AWARD

KOSMOS

Dyplom "Kosmos" wydawany jest przez komitet UKF Kazachskiej Federacji Radioamatorstwa i Sportu Radiowego za przeprowadzenie łączności radiowych przez amatorskie sztuczne satelity ziemi (istnieje także oddzielny dyplom za łączności EME).

Łączności mogą być dokonane dowolną emisją (również mixed) i za każdy jej rodzaj wydawany jest oddzielny dyplom. Dyplomy są stopniowane (za 100, 250 lub 500 QSO's) i wydawane jedynie w formie papierowej. Nie zalicza się łączności powtórzonych.

Zgłoszenie na dyplom należy sporządzić na podstawie posiadanych kart QSL (e-QSL) otrzymanych od korespondentów, potwierdzić przez dwóch radioamatorów i wysłać pocztą elektroniczną: uhf_kfrr@mail.ru lub pocztą tradycyjną (bez załączania kart) pod adresem:

050000 Kazakhstan
Almaty Box 239

Opłata za dyplom wynosi 10 euro. Informacja o rachunku bankowym zostanie przekazana wnioskodawcy po weryfikacji jego zgłoszenia. Do dyplomu zalicza się łączności przeprowadzone po 01-01-2007 r.


SOJUZ-APOLLO AWARD

SOJUZ-APOLLO

Dyplom (tylko w postaci papierowej) wydawany jest przez komitet UKF Kazachskiej Federacji Radioamatorstwa i Sportu Radiowego za odbycie dwustronnych łączności na pasmach UKF i VHF poprzez satelity amatorskie a także za łączności przeprowadzone z kosmonautami znajdującymi się na orbitalnych stacjach kosmicznych.

W celu otrzymania dyplomu należy w okresie jednego roku kalendarzowego, poczynając od 17 lipca roku bieżącego (data dokowania statku kosmicznego SOJUZ do statku APOLLO w 1975 r.) a kończąc 17 lipca roku przyszłego, zebrać ilość punktów odpowiadającą liczbie lat, które upłynęły od tego wydarzenia (1975).

Trzeba przy tym przeprowadzić co najmniej jedną łączność z dowolną stacją orbitalną (np. ISS). Za każde QSO via satelitę amatorskiego zalicza się 1 punkt; za łączność z kosmonautą na stacji orbitalnej - 3 punkty. Powtórzone łączności (nie więcej niż 5) zalicza się tylko z kosmonautami na stacji orbitalnej.

QSO może być przeprowadzone dowolnym rodzajem emisji. Zgłoszenie na dyplom należy sporządzić w oparciu o wyciąg z logu, poświadczyć przez dwóch radioamatorów i przesłać pocztą elektroniczną: uhf_kfrr@mail.ru lub tradycyjną pod adresem:

050000 Kazakhstan
Almaty Box 239

Opłata za dyplom wynosi 10 euro. Informacja o rachunku bankowym zostanie przekazana wnioskodawcy po weryfikacji jego zgłoszenia. Do dyplomu zalicza się łączności przeprowadzone po 01-01-2010 r.


JARL "FUJI" AWARD

FUJI

Za łączności lub nasłuchy (tylko CW lub SSB) przeprowadzone przez satelity amatorskie FO-12, FO-20 lub FO-29 z dziesięcioma różnymi stacjami i potwierdzone kartami QSL, można otrzymać dyplom "FUJI".

Do każdego zgłoszenia musi być dołączona lista kart QSL zawierających znaki korespondentów (stacji słyszanych), datę, pasmo i rodzaj emisji. Zgłoszenie winno być potwierdzone przez dwóch radioamatorów poświadczających, że karty QSL są w posiadaniu wnioskodawcy i zawierają prawidłowe dane. W przypadku braku poświadczenia należy do zgłoszenia dołączyć wszystkie 10 kart.

Opłata za dyplom wynosi 12 IRC lub 16 $. Jeśli dołączone będą karty QSL wymagana jest opłata za przesyłkę zwrotną. Wszelka korespondencja powinna być kierowana pod adresem:

Japan Amateur Radio League - Award Desk,
1-14-5 Sugamo, Toshima,
Tokyo 170-8073,
Japan


JAMSAT Five Stars Award

JAMSAT Five Stars Award

Dyplom dostępny jest dla radioamatorów z całego świata na następujących zasadach:

 • Dyplom wydaje się za nawiązanie łączności z pięcioma różnymi stacjami poprzez pięć różnych satelitów, potwierdzonych kartami QSL (w sumie 25 kart).
 • Każdy z satelitów zalicza się tylko raz, nawet gdy łączność przez niego zrobiona została różnymi rodzajami emisji lub na różnych pasmach.
 • Zalicza się tylko dwustronne łączności. Łączności typu cross mode nie są do tego dyplomu zaliczane.
 • Łączności cyfrowe i SSTV również są zaliczane ale wymagane jest posiadanie tradycyjnych w formie kart QSL (nie akceptowane są e-QSL).
 • Nie przewiduje się dodatkowych nalepek np. za CW lub SSB.
 • Zalicza się łączności przeprowadzone po 1 stycznia 2006 r., od 00:00 UTC
 • Jako zgłoszenie może posłużyć własna lista łączności ale rekomenduje się format używany przez ARRL lub JARL. Zgłoszenie musi być potwierdzone przez dwóch lokalnych radioamatorów. Prosi się o nie przesyłanie kart QSL.
 • Opłata za dyplom wynosi 10 IRC.
 • Mile widziane są dodatkowe opłaty wniesione z przeznaczeniem na budowę nowych satelitów amatorskich.

Zgłoszenia do dyplomu należy wysyłać pod adresem:


JAMSAT AWARD OFFICE
For the attention of Mr. S. Murakami
PO Box 26, Mizushima Post Office,
Kurashiki, Okayama 712-8691, Japan


Prywatny dyplom sponsorowany przez N8HM

Paweł Stoetzer N8HM ogłosił nowy dyplom dla amatorów pracy przez AO-73 (FUNcube-1).
A oto wymogi dla jego zdobycia:

 • przeprowadzenie 73 unikalnych łączności via AO-73.
 • łączności zalicza się od dnia 1 września 2014.

Dyplom jest darmowy, nie są wymagane żadne QSLs.
Po spełnieniu wymagań, wyciąg z dziennika zawierający znak wywoławczy korespondenta, czas UTC i datę należy wysłać pod adresem n8hm@arrl.net, podając adres, na który dyplom ma być przesłany drogą elektroniczną.


Do początku strony